OBCHODNÉ PODMIENKY

Vítejte na stránkách značky GadoGado.cz - výrobca a prodajce kvalitných a designových módnych doplnkov. Tieto stránky prevádzkujeme ako službu pre našich zákazníkov. Prečítajte si prosím následujúce podmienky služby ("Obchodné Podmienky"), ktoré upravujú používanie našich stránok. Používáním tejto stránky súhlasíte dodržovať následujúce pravidlá nižšie. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte prosím tieto stránky.

Následujú klasicky nutné veci, ktoré nikto v skutočnosti nechce čítať, ale my máme povinnosť Vám ich tu ukázať.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.   Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník (ďalej len „občanský zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných stran vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajucím a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajucého. Internetový obchod je predávajucím prevádzkovany na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.gadogado.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhrania obchodu“).

1.2.   Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajucého, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikatelskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolánia.

1.3.   Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením niesú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. OBMEDZENIE POUŽITIA

2.1.   Akýkoľvek obsah, ktorý sa objeví na webových stránkách Gadogado.cz, vrátane všetkých vizualizácií, textov, zvukových a video klipov je chránený autorskými právami Gadogado.cz. Obsah stránok Gadogado.cz je určený len pre osobné, nekomerčné použitie.

3. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

3.1.   Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúcí pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „uživateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávání tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávání tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3.   Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom.

3.4.   Kupujúci berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prodávajucého, popr. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1.   Akákoľvek prezentácia tovaru umiestená vo webovom rozhraní obchodu je informačného charakteru a predávajúci nieje povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníka sa nepoužije.

4.2.   Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedených cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostavajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nieje obmedzená možnosť predávajucého uzavrieť kúpnu zlmuvu za individuálne zjednaných podmienok.

4.3.   Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodáním tovaru.

4.4.   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupneho košíka webového rozhrania obchodu),

  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

  • informácie o nákladoch spojených s dodáním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)

4.5.   Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

4.6.   Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

4.7.   Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.8.   V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

4.9.   Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v tomto prípade uzatvorená až akceptovaním kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

4.10.   Kupujúci súhlasi s použitím komunikačných prostriedkov na ďialku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na ďialku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

5. CENY A SPOSOBY PLATBY

5.1.   V GadoGado.cz, sme se zaviazali poskytovať našim zákazníkom kvalitné výrobky za priaznivé ceny. Naše výrobky sú predávane len na internete v obmedzenom množstve a variáciach. Urobili sme všetko čo je v našich silách, aby sme všetky produkty zobrazili čo najvernejšie.

5.2.   Ponúkame na výber z 2 spôsobov platby: bankovým prevodom a platobnou kartou cez internet.

5.3.   Pokiaľ si Kupujúcí zvolí ako spôsob platby bankový prevod, uhradí cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajucého. Pre čo najrýchlejšie vybavenie objednávky odporúča predávajúci uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorý je uvedený pri objednávke. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísaniu príslušnej čiastky na účet predávajucého.

5.4.   Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude Kupujúci po dokončení objednávky presmarovaný na platobnú bránu GoPay, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení jej platnosti bude objednávka potvrdená a čiastka vo výške kúpnej ceny odpočítaná z účtu Kupujúceho.

5.5.   Akékoľvek zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradene. Ponuka (vrátane akčného tovaru, výpredaja a letákových akcií) platí do vypredania zásob. Cena je platná v dobe objednania.

5.6.   Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nieje pri cene výslovene uvedené, že cena je bez DPH.

5.7.   Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

6. PREPRAVA, DORUČENIE A PREVZATIE TOVARU

6.1.   Vaša objednávka bude odoslaná spôsobom, aký si zvolíte pri vyplňovaní objednávky. Aktuálne ponúkame doručenie pomocou Zásilkovny, DPD a Českej/Slovenskej pošty. Po expedícii objednávky je zásielka obvykle doručená do 5 pracovných dní. Neposielame v sobotu, nedeľu alebo cez sviatky. Aj keď sa snažíme robiť všetko pre to, aby sme zaistili, že Vaša objednávka bude doručená včas, nemôžeme byť zodpovední za externé vplyvy, ako je zlé počasie, prerušenie služby, apod.

6.2.   Kupujúci je povinný prevziať doručený tovar. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok Kupujúcim. Kupujúci získava vlastnícke právo ku kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamžikom prevzatia tovaru tiež na Kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare.

6.3.   Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúcí povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevzíiať a vyplniť záznam o poškodení zásielky.

6.4.   Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, neodpovedajúceho tovaru apod., ktoré nebolo patrné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je Kupujúci povinný uplatniť okamžite po odhalení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, pokiaľ Kupujúci toto poškodenie okamžite neuplatní v súladu s odst. 5. 10. týchto Obchodných podmienok.

6.5.   V prípade, že je spôsob dopravy zmluvne na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.6.   V prípadě, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúcí povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručováním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.7.   Akékoľvek zdelenie predávajucého môžu byť Kupujúcemu doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho uživateľskom účte či uvedenú Kupujúcim v objednávke.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

7.1.   GadoGado.cz oproti štandardnej zákonnej lehote 14 dní odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu, garantuje 30 dennú lehotu na vrátenie tovaru. Niesú v tom žiadne háčiky ani výnimky. Pokiaľ nieste 100% spokojni so svojim tovarom, môžete ho vrátiť, a my Vám vrátime peniaze. Výrobky musia byť v stave, v akom ste ich obdržali, nenosené a v originálnom obale.

7.2.   Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníka, nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajucého a ku ktorej môže dojsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

  • o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nieje možné vrátiť,

  • o dodávke digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predošlým výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy zdelil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmlovy.

7.3.   Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kupnú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7.4.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajucému vráteny 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajucim. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajucému, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vráteny pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1.   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (v mene ustanovenia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníka).

8.2.   Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá se vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, tj. dvadsať štyri (24) mesiacov od prevzatia. V prípade, že na predávané veci, na ich obale, v návode pripojenom k veci alebo v súladu s inými právnymi predpsmi uvedená doba, počas ktorej ide vec použíť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť.

8.3.   Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.

8.4.   Prejaví se vada v prieběhu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má se za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

8.5.   Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u predávajucého v mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

8.6.   Pri uplatnení práva z vadného plnenia je Kupujúci povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ odporúča za týmto účelom predložiť  doklad o nákupe – faktúru, alebo záručný list. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajucému vadu, teda dodať popis vady tovaru, kvôli ktorej to reklamuje.

8.7.   Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

8.8.   Predávajúci alebo nim poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneť, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítáva doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstranenia vady bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

8.9.   Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má Kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

8.10.   O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je Prevádzkovateľ povinný kupujúceho informovať, a to na adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaju, podľa ktorého bude možné Kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Prevádzkovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

8.11.   V prípade, že si Kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej Prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je Prevádzkovateť oprávnený tovar svojpomocne predať na účet Kupujúceho. O tomto postupe musí Prevádzkovateě Kupujúceho predom upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje uvedené při registraci nebo při její aktualizaci (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požádat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Informácie na webových stránkach GadoGado.cz môžu obsahovať typografické chyby alebo nepresnosti. Vyhradzujeme si právo aktualizovať akékoľvek informácie, ktoré uznajú za vhodné kedykoľvek bez predchádzajucého upozornenia. Vezmete prosím na vedomie, že tieto chyby sa môžu týkať informácií o produktoch, cenách a dostupnosti. V týchto prípadoch budeme mať právo ukončiť všetky objednávky zahrňujúce cenové chyby alebo nepresnosti. Ospravedlňujeme sa za prípadné problémy.

11.2.   Prevádzkovateľ je oprávnený k činnostiam súvisiacím s prevádzkou internetového obchodu na základe živnostenských oprávnení.

11.3.   Uzatvorenie kúpnej zmluvy je archivované Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a niesú prístupné. Jazykom komunikácie medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykem kupnej zmluvy je český jazyk.

11.4.   V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných částí Obchodných podmienok alebo kupnej zmluvy.

11.5.   Znenie Obchodných podmienok môže Prevádzkovateľ meniť či doplňovať, zmenené Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti Prevádzovateľa a Kupujúceho vzniknuté pred tým dňom naberajú účinnosť nového znenia Obchodných podmienok a niesú zmenou VOP dotknuté.

11.6.   Pokiaľ vzťah založený kupnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničný) prvok, tak strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Pokiaľ by boli Obchodné podmienky v rozpore so zákonom, riadi sa vzťah medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom zákonom.

11.7.   Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenia majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru, pokiaľ táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ e-shopu:

Pavel Bulowski

IČO: 87374218

So sídlom: Máchova 559/14, Litoměřice, 412 01

eshop@gadogado.cz

Litoměřice dňa 21.10.2015

Gadogado.cz


Compare